آیا کاشت ناخن نماز دارد یا خیر؟

به نظر میرسد هر چند عمل کاشت ناخن به خودی خود اشکالی ندارد، اما چنانچه مانع رسیدن آب برای انجام وضو و غسل شود و برداشتن آن در هنگام وضو یا غسل ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت باشد، جایز نیست. پاسخ: کاشتن ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشکال دارد، ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، پس از برداشتن ناخن باید وضو و غسل را به طور طبیعی انجام دهد و در صورت عدم امکان، با همان حال وضو و غسل جبیرهای و احتیاطاً تیمّم هم انجام دهد. و چنانچه میداند امکان برطرفکردن آن نیست و یا رفع آن با مشقّت غیر قابل تحمّل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به این کار کند و وضو و غسلهاى بعدى را باید بهصورت جبیره انجام دهد (یعنى با دست مرطوب مانع را مسح کند)؛ اما در صورتى که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روزهای بعد ـ باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود. پاسخ: در صورت کاشت ناخن برای وضو و غسل باید مانع حتی با صرف هزینه ممکن، برطرف شود و در صورتی که برطرف کردن آن ممکن نیست یا مشقت غیر قابل تحملی دارد باید وضو جبیرهای بگیرد.

پاسخ: شخصى که اصلاً ناخن ندارد و مىخواهد ناخن مصنوعى بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمىشود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل چنین کاری جایز نیست، چون اضطرار ندارد؛ و در هر حال اگر کسى ناخن مصنوعى بکارد، وضو و غسلش صحیح نخواهد بود و اگر این فعل در یکی از اوقات نماز انجام شود، ضایع نمودن امر واجب دانسته شده و اگر قبل از وقت نماز انجام شود، خلاف احتیاط خواهد بود؛ در صورت کاشتن ناخن به هنگام وضو یا غسل اگر امکان بیرون آوردنِ آن نبود، باید در وضو و غسل عمل به جبیره کند. پاسخ: اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج (سختی) است بنا بر احتیاط واجب هم وضو یا غسل جبیرهای گرفته و هم تیمم نماید. در چنین صورتی تیمم لازم و احتیاط واجب آن خواهد بود که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند. ، همچنین احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهای خوانده شده را قضا کند. پرسش: آیا کاشت ناخن مصنوعی که سطح ناخن را میپوشاند و قابل رشد است مانع وضو است؟ در صورتی که ناخن مصنوعی قابل کندن نباشد، چطور؟

اگر به طوری چسبیده که قابل برداشتن نیست یا با مشکلاتی همراه است، باید وضو جبیره نیت کند و با وضوی جبیره نمازش را بخواند. در هر صورت اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، در صورت امکان میبایست برای وضو و غسل ناخن مصنوعی را بردارد، اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا موجب حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد، به صورت جبیرهای وضو و غسل را انجام دهد (یعنی باید روی ناخن مصنوعی دستتر بکشد) وضو و غسل صحیح است. پاسخ: در مورد سؤال که چنین ناخنی قابل کندن نیست اگر ناخن مصنوعی در محل تیمم نباشد باید تیمم کند و اگر در مواضع تیمم باشد باید هم وضو و غسل جبیرهای انجام داده و هم تیمم کند. با این وجود گفتنی است طبق نظر همه مراجع کاشت ناخن در صورتی که قابل برداشت باشد اشکال ندارد، اما در صورتی که قابل برداشت نباشد به دلیل اینکه مانند مانعی عمل میکند و باعث باطل شدن وضو که مقدمه نماز است، میشود، اشکال دارد و نماز خواندن با آن صحیح نیست. در هر حال، کسی که چنین عملی انجام داده است و سوال دارد که آیا کاشت ناخن نماز دارد یا خیر؟

آیا کاشت ناخن نماز دارد یا نه؟ نظر برخی از مراجع درباره آیا کاشت ناخن نماز دارد یا خیر؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید به پرسش آیا کاشت ناخن نماز دارد یا نه مجله خبری makeupa را خواهیم دید. ستاره | سرویس مذهبی – این روزها کاشت ناخن طرفداران بسیاری در بین خانمها پیدا کرده است و یکی از سوالاتی که زیاد مطرح میشود این است که آیا کاشت ناخن نماز دارد یا خیر؟ پاسخ: اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید بر طرف شود و در صورت عدم امکان حکم وضو و غسل جبیره را دارد. چنانچه نتواند در وقت وضو یا غسل آن مانع را بر طرف کند و یا بر طرف کردن آن مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیرهاى عمل کند؛ یعنى با دست مرطوب، مانع را مسح نماید و با وضوی جبیره نمازش را بخواند و بعد از برداشتن ناخن، احتیاط است قضای نمازها را به جای آورد. باید نیت غسل و وضوی جبیرهای کند؛ و علاوه بر آن نیز باید تیمم نماید و اگر با علم به این مسئله از ناخن مصنوعی استفاده کرده باشد احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن، قضای نمازهای خوانده شده را به جا آورد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری makeupa.